Do Świętości przez Próbę

Czas czytania: 12 minut

Komentarz do parszy „Tazrija” (części „Pocznie„):
Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 12,1-13,59; 2Krl 4,42-5,19; Mt 8,1-4;
a także parszy „Mecora” (części „Trędowaty„):
Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 14,1-15,33; 2Krl 7,3-20; Rz 6,19-23.
Nieczystości prowadzące do świętości.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

1. Nieczystości Ludzi

„I_przemówił יהוה [Bóg] do Moszego do_powiedzenia:
Powiedz do potomków Iszraela do_powiedzenia:
Kobieta jeśli pocznie i_urodzi (dziecko)_męskie,
to_(będzie)_nieczysta siedem dni,
jak_(w)_dniach krwawienia_miesięcznego
słabości_jej (będzie)_nieczysta.
I_w_dniu tym_ósmym będzie_obrzezane ciało napletka_jego
I_trzydzieści dni i_trzy dni pozostanie w_krwi_jej oczyszczenia.
We_wszystko święte nie dotknie i_do Świątyni nie wejdzie
aż spełnią_(się) dni oczyszczenia_jej.”

Czytania z Tory Boga na ten tydzień i Szabat
zaczynają się od nakazanych obrzędów po narodzinach dzieci,
ale nie dotyczą tylko tej sprawy, która jest pierwszym przykładem
dla wielu nieczystości rytualnych jakie przydarzają się ludziom,
z powodu których nie można np. uczestniczyć w kulcie w Świątyni,
spożywać z oddań (ofiar) składanych na uczty np. w biblijne święta,
a powinno się unikać kontaktu z innymi ludźmi, przebywać w izolacji…

1a. Nieczystość dla Dobra Ludzi

Fakt, że oprócz plag i kar, jakimi mogą być np.
poważne choroby z widocznymi objawami jak caraat (np. trąd);
czytanie to omawia też zwykłe i nieuniknione funkcje życiowe
jak krwawienia miesięczne kobiet czy wylanie nasienia mężczyzn,
a także spełniające Przykazanie Płodności, konieczne i dobre porody,
bez których wcale by nas nie było, a Lud Boga dawno by wymarł;
co jest dowodem, że te nieczystości nie są wcale czymś złym dla ludzi
i nie mają na celu poniżania osób, których dotykają lub z powodu których są;
ale raczej zapewniają im bezpieczeństwo i czas na wyzdrowienie,
np. tymczasowe zwolnienie z obowiązków pielgrzymowania na święta
i powstrzymanie od współżycia nim ciało odzyska sprawność,
w tym zniechęcenie męża do podejmowania tego zbyt wcześnie.

Choć długości nieczystości po porodach różnią się
(Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 12,2-4; 12,5),
to dziewczynki nie są wcale gorsze od chłopców
ani córki nie stają ludźmi 2 razy później od synów;
co niestety w historii było z tego błędnie wnioskowane
także przez „chrześcijańskich” teologów jak Tomasz z Akwinu,
który w XIII wieku potwierdził tak pogląd filozofa Arystotelesa
o znacznie późniejszym uznawaniu płodów za ludzi;
Życie człowieka trwa w łonie matki już od poczęcia
i od początku jest tak samo ważne niezależnie od płci.

Ciąże, z których w końcu rodzą się chłopcy lub dziewczynki,
mogą być różnym obciążeniem i wpływać inaczej na ciała matek,
więc Bóg daje im też właściwie do tego różne czasy ochrony,
z czego nijak nie wynika różna wartość potomstwa,
będąca zawsze taką samą i pełną wartością.

Koheni (kapłani) mieli oglądać i oceniać problemy ciała,
żeby stwierdzać czy stanowią one zagrożenie dla innych
i czy w związku z tym są nieczystością czy wcale nie.
Kohen za czyste miał uznawać drobne, płytkie plamy
(Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 13,6.23.28.34)
oraz pokrycie całego ciała – efekt tylko powierzchowny,
(Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 13,12-13)
ale nie dotykający wnętrza i nie zabijający człowieka,
pozór nie mający wpływu na ukrytą w środku świętość;
ale izolować tych, na których caraat się rozwija
ukazując zepsucie przenikające do wnętrza
(Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 13,14-15).

Mesjasz Jeszua (Jezus) wziął karę za nasze winy (Iz 53,4-5),
ale nie wpuścił ich do swego wnętrza, nie zmienił się nimi,
lecz pozostały one i pokrywały go tylko z wierzchu,
więc choć ogrom grzechu dotknął całą jego skórę,
to Tora(h) świadczy, że on sam pozostawał czysty.

1b. Nieczystość jako Kara za Grzech

Z znacznie dalszym czytaniu Biblia pokazuje przykład
zapisany w Bemidbar/4Moj/Arithmoi/Lb 12,9-15;
że caraat był zesłany przez Boga jako kara za grzech Miriam,
który miał ją ukorzyć i nauczyć uległości ustanowieniu Boga
i powszechnym jest właśnie takie rozumienie tego stanu,
a także innych chorób, jakimi możemy być doświadczani;
ale nie można tego tak upraszczać ani uogólniać,
choć istnieją całkiem liczne przypadki takich kar…

O tym problemie była rozmowa w J 9,1-3;
gdzie Jeszua (Jezus) Mesjasz tłumaczy swym uczniom,
że nie wszystkie choroby i problemy są karami,
ale mogą też być okazjami dla objawienia mocy Boga
i doprowadzenia ludzi do czegoś dobrego;
czym jest też poprawa skarconego człowieka,
ale sens i cel może być także całkiem inny…

1c. Nieczystość jako Droga do Świętości

„I_przyniesie je w_dniu tym_ósmym
na_oczyszczenie_swe do tego_kohena
do wejścia Namiotu Spotkania przed_oblicze יהוה [Boga]
i_weźmie ten_kohen tego barana tej_winy
i_ten log oliwy i_zakołysze nimi ten_kohen
gestem_kołysania przed_obliczem יהוה [Boga].
I_zabije tego baranka [na]_to_[oddanie_za]_winę
i_weźmie ten_kohen z_krwi tego_[oddania_za]_winę
i_pomaże na płatek ucha tego_oczyszczającego_(się) tego_prawego
i_na kciuk ręki_jego prawej i_na_palec_wielki nogi_jego prawej.”

Podczas obrzędu oczyszczenia człowiek wychodzący z caraatu
jest namaszczany w taki sam sposób jak kohen przy wyświęcaniu
(Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 8,23-24; 14,14-16.23-32;
co jest opisane w parszy „Caw” – komentarz „Rozkaz Przymierza„)
i choć nie uprawnia go to do sprawowania służby ołtarza,
to może wskazywać uświęcenie tym doświadczeniem,
które powinno zbliżyć do Boga na taki sam poziom świętości;
po całej drodze i trudzie choroby sprawić,
że człowiek stanie się lepszy niż był wcześniej

Za 13,8-9; Ml 3,1-5 i 1Kor 3,12-15 świadczą,
że wszystko ma być wypróbowane ogniem,
każdy musi przejść ciężkie próby wiary,
żeby okazała się wytrwałość i gorliwość.
Próby te nie są dla wszystkich takie same,
ale dotykają tego, w czym jesteśmy najwrażliwsi
i rozwijają to, czym możemy najlepiej służyć,
co będzie potem najlepszym świadectwem
i narzędziem do głoszenia chwały Boga,
jego wielkiej mądrości, pomocy i miłości,
którą nas przez to wszystko przeprowadził
i doprowadził do celu – uświęcenia i doskonałości.

Historie czytane z Haftor pokazują, że ludzie dotknięci caraatem
mogli być w ten sposób powołani i przygotowani do tego,
żeby móc w końcu wykonać ważne dzieło od Boga:
a) nawrócić się i być świadectwem dla króla i innego narodu;
b) przynieść wieść o ocaleniu mieszkańcom obleganego miasta;
dobrze więc myśleć o tym, że trud prowadzi do owoców
i kiedyś okaże się, że to wszystko ma swoją wartość,
którą doceni nie tylko doświadczany, ale też inni…

2. Nieczystości Kobiet i Mężczyzn

Czytania omawiają na początku i przy końcu nieczystości kobiet
(np. w wersetach Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 12,1-5; 15,19-27),
więc wszystkim łatwo jest pamiętać i egzekwować to,
że od kobiecych krwawień trwają one przez siedem dni
i w tym czasie można się zanieczyścić przez kontakt
tak z samą kobietą, jak i np. z tym, na czym siedziała;
nie jest to jednak całość pouczenia w tej sprawie

„I_przemówił יהוה [Bóg] do Moszego i_do Aharona do_powiedzenia:
Powiedzcie do potomków Iszraela i_mówcie do_nich:
Mężczyzna mężczyzny jeśli będzie wyciek z_ciała_jego,
wyciek_jego nieczysty on_(jest),
a_to będzie nieczystość_jego w_wycieku_jego:
(czy)_wydziela ciało_jego ten wyciek_jego
czy zatrzymuje ciało_jego z_wycieku_jego,
nieczystością to_(jest).
(…)
A_mężczyźnie gdy wypłynie z_niego współżycia nasienie,
to_umyje w_wodzie to całe ciało_swoje
i_będzie_nieczysty aż_do tego_wieczora.”

Według Tory taką samą nieczystość zaciągają mężczyźni,
którzy nasienie ze swego ciała wylewają lub zatrzymują
i tak samo mogą tym zanieczyszczać innych ludzi
oraz sprzęty (Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 15,4-13);
co nie dzieje się tak regularnie co około miesiąc jak u kobiet,
ale może wydarzyć w dowolnej chwili – w tym też częściej,
a jeśli nie wydarza wcale, to jest innym rodzajem problemu,
po długim czasie bez wypływu ta nieczystość trwa stale;
więc to może dotyczyć mężczyzn zawsze…

Wyciek na zewnątrz świeżego, zdrowego nasienia,
które zawiera żyjące plemniki i może powodować poczęcie
(podobne do białka świeżego jaja – gęste i lepkie)
np. przy współżyciu zanieczyszcza tylko do wieczora
(Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 15,16);
ale jeśli się to wcale nie dzieje to stare, zepsute nasienie,
w którym plemniki już obumarły i jest bezużyteczne
(podobne do białka zepsutego jaja – rzadkie i nielepkie)
niezależnie czy się wyleje czy jest zatrzymywane
zanieczyszcza mężczyznę i otoczenie na siedem dni
(Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 15,13-15).

Podobnie jak naturalne nieczystości kobiece
nie czyni to mężczyzny gorszym ani go nie poniża;
ale raczej ma zapewnić właściwy stosunek do innych,
nie wynoszenie się ponad kobiety, nie poniżanie ich
i równość wszystkich ludzi tego doświadczających,
bo nikt nie jest wolny od tych procesów natury…

Może to być też znak i zachęta,
żeby jak najszybciej zawierać małżeństwa,
w których te naturalne potrzeby człowieka
mogą być realizowane regularnie i właściwie,
co pozwala tych rodzajów nieczystości unikać,
a przynajmniej czynić je znacznie rzadszymi…

3. Obmycie z Nieczystości, Powrót do Świętości

„I_każdy, którego dotknie go wyciek_(mający),
a_rąk_swoich nie obmył w_wodzie,
i_wypierze szaty_swoje i_umyje_(się) w wodzie
i_nieczysty_(będzie) aż_do tego_wieczora.”

Ponieważ Tora(h) Boga mówi o tym,
że nieczysty, który nie obmył rąk wodą
przekazuje ją innym, których dotyka
;
wniosek z tego warunku jest taki,
że nawet jeśli nadal jest się nieczystym,
to po obmyciu nie naraża się już innych,
dlatego na pewno dobrze jest myć ręce,
co zarówno rytualnie jak i docześnie
zapewnia bezpieczeństwo nam i innym.

Ręce jak najszybciej powinien obmyć ten,
komu jakaś nieczystość się przydarzyła
;
żeby zatrzymać ją u samego źródła,
nie przenieść jej na nikogo innego
ani nie obciążyć nią dotykanych osób
choćby podczas zwyczajnych powitań.

Bez dokonania obmycia nie tylko rąk,
ale całego ciała, a także wyprania swoich szat
nieczystości nie kończy podany czas, ona trwa
i wcale nie ma powrotu do świętości.

4. Nakazane Oddania (Ofiary)

4a. Nauczanie i Wymagania Mesjasza

„I wyciągnąwszy tę rękę dotknął go
mówiąc:’chcę, zostań_oczyszczony’
i zaraz został_oczyszczony jego ten trąd
i mówi mu ten Jeszua: 'patrz_(aby) nikomu powiedziałbyś,
ale odchodź_[i] siebie pokaż temu kohenowi
i przynieś ten dar, jaki polecił Mosze(h) na świadectwo im.'”

Fragment tradycyjnie czytany z Ewangelii dowodzi,
że Mesjasz Jeszua (Jezus) nauczał składania oddań (ofiar),
bowiem uzdrowionego z caraatu człowieka posłał,
żeby ten na świadectwo złożył odpowiednie zwierzęta
(Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 14,10-20; 14,21-32);
a wśród nich też nakazany dar za winę i grzech;
więc wierność Jeszui nie może podważać tych obrzędów,
ale kogo one dotyczą, ten musi je spełnić.

4b. Wzór Rodziny Jeszui (Jezusa) – Droga do Świętości

„I gdy zostały_spełnione dni osiem tego obrzezania go
i_zostało_nazwane to imię jego Jeszua,
to którym_nazwany_został przez tego anioła
przed tym poczęciem go w tym łonie.
I_kiedy zostały_spełnione te dni tego oczyszczenia ich
według tego Praw Moszego
zaprowadzili go do Jeruszalaim
by_postawić_przed tym יהוה [Bogiem]
tak_jak napisane_(jest) w Prawie יהוה [Boga],
że wszystko męskie otwierające łono
święte temu יהוה [Bogu] będzie_nazwane
i to dać oddanie według tego
powiedzianego w tym Prawie יהוה [Boga]:
para synogarlic lub dwa pisklęta gołębi.”

Choć relacja w Ewangelii Łukasza niemal łączy wszystko w jedno,
to w tym krótkim fragmencie opisane są 3 różne wydarzenia:
a) obrzezanie ciała w 8. dniu po narodzinach chłopca,
podczas którego tradycyjnie nadawano mu też imię
(nie było tak jednak od początku, ale to późniejszy zwyczaj,
bo sama Tora(h) świadczy pewnie, że już przy narodzeniu:
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 21,3-4; 25,24-26);
b) wykup pierworodnego [za nakazane 5 szekli srebra]
(Bemidbar/4Moj/Arithmoi/Lb 3,47; 18,15-16);
c) oczyszczenie matki po 40. dniach po porodzie syna
2 ptakami – przy pomocy skromnego daru od ubogiej kobiety
(Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 12,8).

Fakt ten jest świadectwem, że rodzina Mesjasza
wiernie i gorliwie praktykowała judaizm – Torę i tradycję,
dając wzór postępowania zgodny z wymogami Boga.
Jeśli więc uznaje się prawdziwą świętość Josefa i Miriam,
ich pobożność i potwierdzoną bliskość Stwórcy;
to należy też naśladować ich właściwe czyny,
a nie mówiąc o nich żyć całkiem inaczej niż oni…

Chwała Bogu!

Ostatnia modyfikacja: 2020-11-21.

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!