Błogosławieństwo do Obrony

Czas czytania: 4 minut

Komentarz do parszy „Wezet HaBrakha(h)” (części „A_Oto To_Błogosławieństwo„):
Debarim/5Moj/Deuteronomion/Pwt 33,1-34,12; Joz 1,1-18; 1Tes 5,1-11
oraz do fragmentów na Szabat podczas Chag Sukot:
Szemot/2Moj/Exodos/Wj 33,12-34,26;
Bemidbar/4Moj/Arithmoi/Lb 29,23-25;
Ez 38,18–39,29; Koh 7-8; 2P 1,12-15.
Błogosławieństwo dające siłę do walki o prawdę.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

1. Wcześniej Omawiane Zagadnienia

Tematy tego czytania inne niż omówione w tym tekście,
były komentowane w poprzednich cyklach czytania Tory:
– błogosławieństwa dla plemion Iszraela;
– śmierć Moszego i początek służby Jahuszui (Jozuego);
– czytanie i komentowanie ostatniej parszy Tory;
– połączenie różnych aspektów biblijnych pouczeń.
Są one rozważane we wcześniejszych artykułach:
– Pieśń Nauki i Mocy;
– Rozważanie do Końca i Dalej…

2. Błogosławieństwo do Obrony

„A_to dla_Jahuda(ha) i_powiedział:
Usłysz יהוה [Boże] głos Jahuda(ha)
i_do ludu_swego przywiedź_go,
rękoma_swymi walcz za_niego,
i_pomocą przeciw_gnębiącym_go bądź.

A_do_Lewiego powiedział:
Tumim_twoje i_aurim_twoje (są)_dla_męża pobożnego_twego,
którego doświadczyłeś w_Masa(h), spierałeś_(się_z)_nim u wód Meriba(h),
tym_mówiącym o_ojcu_swym i_o_matce_swej: nie znam_ich
i_tych braci_swoich nie poznał i_tego syna_swego, synów_swych nie znał

[[co oznacza, że nie traktowali rodziny w szczególny, uprzywilejowany sposób]],
bo strzegli Nakazu_Twego i_Przymierze_Twe zachowali;
(oni)_uczą Nakazów_Twoich dla_Jakuba i_Tory_Twej dla_Iszraela,
składają kadzidło w_nozdrza_Twe, a_cało[palenie] na ołtarzu_Twym.
Błogosław יהוה [Boże] siłę_jego, a_dzieło rąk_jego przyjmij_łaskawie;
zmiażdż biodra powstających_[przeciwko] niemu,
a_nienawidzący_go z_[upadku] [nie]_powstaną
.

Do_Binjamina powiedział:
Ulubieniec יהוה [Boga] mieszka bezpiecznie,
przy_Nim osłona dla_niego każdego tego_dnia
i_między ramionami_Jego przebywa.
A_do_Josefa powiedział:
Błogosławiona (przez)_יהוה [Boga] ziemia_jego
z_drogocennym_(darem) Niebios – rosą
i_z_otchłąnią_[wód] rozlaną (w)_dole
i_z_drogocennymi zbiorami Słońca
i_z_drogocennymi plonami Księżyców.
I_z_pierwocin gór pradawnych
i_z_drogocennymi_(darami) wzgórz odwiecznych
i_z_drogocennymi_(darami) ziemi i_płodnością_jej
i_łaską Mieszkańca [płonącego]_krzewu
niech_zstąpi na_głowę Josefa i_na_ciemię uświęconego braci_jego.
Pierworodny wół_jego, pokój_mu, a_rogami bawoła rogi_jego,
w_nich narody pobodzie razem, krańce_Ziemi.

A_to mnóstwo Efraima i_oto tysiące Menaszego.

A_do Zebulona powidział:
Raduj_(się) Zebulonie gdy_wyruszasz
i_(ty)_Iszszakarze w_namiotach_swych.”

W parszy na ten tydzień i kończący go Szabat
Mosze(h) (Mojżesz) wypowiada błogosławieństwo dla Iszraela,
w którym pomija Szimaona (Symeona), a wyróżnia Lewiego i Josefa,
którym poświęca dłuższe fragmenty i daje najwięcej obietnic…
Są to plemiona ówczesnych przywódców Narodu Iszraela,
z których pochodzą sam Mosze(h), koheni (kapłani)
oraz Jahuszua (Jozue), syn Nuna – następca proroka;
dlatego ważne było, żeby inni utrzymali z nimi jedność
i w ten sposób mogli czerpać z ich błogosławieństw
oraz uzupełniać zaspokajanie wspólnych potrzeb
poprzez wnoszenie i udzielanie tego, co sami otrzymali…

Istotny jest także fakt, że wyrażone są tu też prośby do Boga,
żeby walczył i niszczył wrogów Jahuda(ha) (Judy) i Lewiego,
czyli tych plemion, z których wywodzi się Mesjasz i koheni;
więc na pewno nie warto występować przeciwko nim (Jr 33,16-27),
nie można ich odrzucać ani próbować tworzyć coś bez nich,
bo byłoby to też podnoszenie ręki przeciwko Stwórcy…

Przyłączający się do Ludu Boga nie mogą stawiać warunków
kogo są gotowi uznać i jakie treści Tory przyjąć do spełniania,
ale koniecznie trzeba przyjąć wszystko, do czego chce się wejść;
bo obrońcy, którzy już są w Przymierzu, odeprą buntowników,
przeciw którym będzie wtedy także sam Bóg…

„I_odpowiedzieli temu Jahuszui mówiąc:
Wszystko, co nakazałeś_nam, uczynimy
i_do wszędzie, gdzie poślesz_nas, pójdziemy

Jak_[we]_wszystkim (w)_czym słuchaliśmy od Moszego,
tak słuchać_[będziemy] od_ciebie,
tylko (niech)_będzie יהוה, Bóg_twój, z_tobą jak był z Moszem.
Każdy mężczyzna, który zbuntuje_(się) (przeciw)_tym ustom_twym
i_nie posłucha tych słów_twoich we_wszystkim co rozkażesz_mu, zabity_będzie,

tylko mocny_(bądź) i_odważny_(bądź).”

Członkowie Narodu Iszraela postanowili i ogłosili nawet,
że należy karać śmiercią za nieposłuszeństwo przywódcy,
który został wybrany przez Boga jako następca Moszego
i pełniący funkcję nauczyciela i sędziego jak on wcześniej…

Bóg wyposażył Swój Lud do utrzymania wierności Torze i walki o sprawiedliwość,
dlatego trzeba wybrać jedność z wybranymi i posłuszeństwo całej prawdzie,
żeby móc mieć udział w udzielanych im najobfitszych błogosławieństwach
i żeby nie ominęło nas przeznaczone dla nas błogosławieństwo…

Chwała Bogu!

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!